طیف طرح استاندارد و طیف طرح ویژه ساختگاه برای طراحی سازه در برابر نیروی زلزله به یک نمودار ساده شده نیاز داریم. نموداری که تمامی جوانب را در نظر گرفته باشد و ما با خیال راحت بتوانیم از آن استفاده کنیم. به چنین نمودارهایی طیف طرح می گوییم. استاندارد ۲۸۰۰ ، ۲ نوع طیف طراحی […]