آیا با فلسفه ضریب رفتار در سازه ها آشنا هستید؟

همانطور که اطلاع دارید نیروی زلزله ای که به سازه وارد می شود، درصدی از وزن سازه میباشد و همچنین ضریب زلزله برابر است با (C=ABI/R). فرض کنید دریک سازه ضریب بازتاب B=3 باشد. این بدان معناست که شتاب زلزله وارد بر سنگ بستر که سازه ما روی آن قرار دارد تقریبا ۰٫۳g میباشد (با فرض g=10 m/s2).

از سوی دیگر آیین نامه ۲۸۰۰ مناطق مختلف کشور را به مناطق لرزه خیزی مختلف اختصاص داده و برهمین راستا پارامتری به نام شتاب مبنای طرح (A) را معرفی کرده است. همچنین این آیین نامه برحسب اهمیت هر سازه پارامتری به نام ضریب اهمیت سازه (I) را به آنها اختصاص داده است، قاعدتا اهمیت یک بیمارستان با یک سالن پرورش دام یکسان نخواهد بود!

اگر پارامتر ضریب رفتار در محاسبه نیروی زلزله دخیل نباشد نیروی برشی وارد بر سازه عدد بزرگی بدست خواهد آمد. اما اگر ضریب رفتار را در محاسبه نیروی زلزله وارد کنیم، این پارامتر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد حالت قبل خواهد بود. آیا این منطقی خواهد بود که آیین نامه نیروی زلزله را به این مقدار کاهش میدهد؟! در وافع اینطور نیست و از این نیروی زلزله صرف نظر نشده است.

اگر از پارامتر Ru در محاسبه ضریب رفتار صرف نظر کنیم، مقاطع طراحی شده بسیار بزرگ خواهند شد که هیچگاه فرصت وارد شدن به محدوده غیرخطی را نخواهند داشت، در حالی که فولاد ظرفیت بسیار بالایی در محدوده پلاستیک خود دارد…. توضیحات بیشتر را از زبان مهندس محمدی در پانزدهمین قسمت از این ویدئو آموزشی بشنوید…

منبع:وبسایت  سبز سازه